Semalt hünärmeni, web sahypaňyzdaky SEO baha mazmunyna nädip baha bermelidigini düşündirýärMazmunyňyzy ýazanyňyzdan soň, mazmunyň SEO bahasyna baha bermek üçin haýsy parametrleriň ulanylýandygyny bilmek möhümdir. Mazmunyňyza nädip baha bermelidigini we mazmunyňyzyň ýokary hilli we SEO bahasynyň bardygyny anyklamaly. Bu ýyl mazmun bilen SEO-nyň arasynda ýakyn gatnaşygy gördük. Sarp edijiler onlaýn has möhüm maglumatlary we soraglaryna jogap tapmagy dowam etdirýärkä, mazmun satýanlar web sahypalarynda berýän jogaplarynyň ýerlikli we maksatly diňleýjilerine görünmegini üpjün etmäge çalyşýarlar.

“Covid-19” ýaly wakalar, dünýäde bolup geçýän wakalara häzirki zaman derňewini üpjün edýän optimal, ýokary hilli maglumat islegine täsir etdi. Gözleg motorlarynyň soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmegi bilen, marketologlar indi dinamiki mazmuny döretmegi öz işleriniň SEO meýilnamasynyň başynda goýup bilerler.

Gymmat mazmun döretmek prosesi bar we SEO-a edýän täsiri şol bir wagtyň özünde çuňňur, ýalňyş düşündirilip bilner. Sözleri bir ýere jemläp, blog ýazgysy ýa-da makala diýmek bir zat. Kompaniýaňyz üçin hakyky SEO bahasy bolan we maksatly diňleýjilere manyly maglumat berýän sözleri, sözlemleri we abzaslary gürlemek başga bir zat.

Mazmun we SEO bilen mukdar hemişe iň oňat çemeleşme däl. Şeýle-de bolsa, düşünjeli mazmunyň täze gatlagyny goşmak bilen, web sahypaňyzyň işleýşini ýokarlandyrmaga kömek edip biljek mazmunyňyzyň SEO hilini ýokarlandyrarsyňyz.

Qualityokary hilli mazmun

Uzak wagtlap, mazmunyň hili subýektiw mowzuk. Käbir hünärmenler ýokary derejeli we köp mukdarda traffigi hiliň gowy alamaty hasaplap bilerler. Beýleki hünärmenler hil mazmunynyň belli bir gatnaşygy ýa-da belli bir hereketi bilen kesgitlenýändigine ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, islendik SEO mazmunynyň ahyrky maksady ulanyjynyň soraglaryna jogap bermekdir. Qualityokary hilli mazmun degişli, peýdaly we abraýly. SERP-de gowy ýerine ýetirýän hil mazmuny döretmek üçin Google-yň görkezmelerine we SEO iň oňat tejribelerine boýun bolmalysyňyz.

Qualityokary hilli mazmun döretmekde diňe gözleg motorlaryny haýran galdyrmaly. Esasy gözleg motorynyň netijelerini optimizirlemek bilen ulanyjylar üçin mazmuny optimizirlemegiň arasynda dogry deňagramlylygy tapmakdan ybaratdyr. Diňe dogry deňagramlylyk gazanylanda iň gowy mazmun görnüşlerini döredeniňizde.

Google-yň webmaster gepleşiklerinde Jon Müllere bir sorag berildi we bu sorag Google üçin hil mazmunynyň nämäni aňladýandygyna jogap gerekdi. Öz jogabynda, diňleýjileriniň düşünjesini Google-yň hil mazmunynyň ulanyjylaryň düşündirişine gönükdirmek üçin algoritmiki pikir edip biljek zatlaryndan daşlaşdyrdy. Ulanyjy mazmunyň ýokary hilli bolandygyna ynanýan bolsa, bu gaty gowy. Google-yň ulanyjynyň niýetine we düşündirişine laýyk gelýän synanyşyk algoritminde elmydama täzelenmeleri çykarýandygyny düşündirýär.

Mazmunyň bahasyny ölçemek

Organiki gözleg motorynyň görnükliligini we traffigini ýokarlandyrmak üçin SEO ulanmagy meýilleşdirýän her bir adam, netijelerini ölçemeli. Munuň sebäbi, mazmuny sarp etmekde adamyň roly we gözleg motorynyň reýtingine edýän täsiri, mazmunyňyzyň tehniki we adam talaplaryny kanagatlandyrmagy üçin zerurdyr.

Mazmun bilen derejäniň arasyndaky ölçeg bilen mazmunyň girdejisini nädip ölçemelidiginiň arasyndaky tapawuda düşünmegiňiz möhümdir. Bu makala bilen gözleg motorynyň algoritmlerinden görnüşi ýaly mazmun böleklerini we öndürijiligini nädip ölçemelidigini göz öňünde tutarys diýip umyt edýäris.

1. Tehniki SEO ölçegleri

Tehniki SEO, SEO-nyň ölçegleriniň, organiki derejesiniň we görnükliliginiň esasy hasaplanýar, bu mazmunyňyzyň gözleg motorlarynda näderejede işleýändigi barada jikme-jik maglumat berýär. Dogry baha bermek üçin, SEO sahypasynyň ölçegleriniň käbiriniň we daşynda birleşmesine seredip bilersiňiz.
Göz öňünde tutulmaly käbir faktorlar:

2. Web sahypasynyň gatnaşygy ölçegleri

Bu, diňleýjiler üçin manyly maglumat bermek üçin SEO we mazmunyň nirede we nädip birleşýändigini görkezýän başga bir ölçeg ölçegidir. Mazmunyňyz näçe gowy diýip pikir etseňizem, tomaşaçylar bolmasa, hiç haçan göz öňünde tutulan maksadyna hyzmat edip bilmez. Okyjylaryň basmazdan, mazmunyň, ygtyýaryň ýa-da ygtybarlylygyň tejribesini ölçemek ýa-da kämilleşdirmek usuly bolmaz. Şonuň üçin EAT şeýle möhümdir.

3. Öwrüliş nyrhlary

Mazmunyňyzyň nirede ýerleşýändigine baglylykda bu dürli ýerlerden alynyp bilner.

Göni çeşmeler: bu göni web sahypaňyza/sahypaňyza ýazan adamlardan.

Gözleg: Gözleg motorynyň netijeler sahypasynda mazmunyňyzy açan adamlaryň traffigi.

Salgylar: mazmunyňyzy başga bir çeşmeden baglanyşyk arkaly açan adamlar. Başga bir web sahypasy ýa-da sosial media torlary bolup biler.

Belli bir mazmunyň ýerine ýetirilişine seredeniňizde, sahypa derejesiniň ölçeglerine serediň. Bu öz içine alýar:

Täze gelenler: mazmuny görýän täze basylanlaryň sany.

Gatnaşyklar: adamlar siziň mazmunyňyz bilen nähili täsirleşýärler? Teswirleri goýýarlarmy ýa-da sanalan çärelere gatnaşýarlarmy?

Dynç alyş nyrhlary: adamlar mazmunyňyzy görmek üçin galýarlarmy ýa-da hiç wagt yza çekilmeýärmi?

Gymmatlyk we öwrülişik: satuwlaryň köpelmegini başdan geçirýärsiňizmi we diňleýjileriňiz mazmunyňyza esaslanyp çäre görýärlermi?

4. Sosial media ölçegleri

Sosial mediýanyň berýän baglanyşygy sebäpli dünýädäki adamlar siziň işiňiz we toparyňyzyň agzalary bilen aragatnaşyk saklap bilerler. Bu, mazmunyňyz bilen diňleýjiňiziň arasynda baglanyşyk döretmek bilen bir hatarda ynam döretmäge kömek edýär. Sosial mediýada yzarlaýanlaryňyzyň özüni alyp barşyny öwreneniňizde, adamlaryň mazmunyňyza nähili garaýandyklaryny görüp bilersiňiz.

Reetişmek: diňleýjiňiziň elýeterliligi näçeräk? Mazmunyňyzy näçe adam okamagy ähtimal?

Gatnaşyk: adamlar mazmunyňyzy halaýarlar, teswir ýazýarlar we paýlaşýarlarmy? Yzarlaýanlaryňyzyň sany köpelýärmi?

Satyn almak: sahypalaryňyza, ýollamalaryňyza, sosial öwrülişikleriňize we kömekleriňize bahalary basmakdan peýdalanýarsyňyzmy?

5. Marka habarlylyk ölçegleri

Bu ölçeg ölçegi, adatça yzarlamak kyn bolany üçin ünsden düşürilýär; Şeýle-de bolsa, mazmunyň marka täsiri üçin gönüden-göni ölçeg goýmak hiç wagt ünsden düşürilmeli däldir. Adaty marka ölçeglerinden başlap, onlaýn marka çenli, mazmunyňyzyň markaňyza nähili täsir edýändigini bilmek, mazmunyň öndürijiligini gowy görkezýär. Mazmun marka täsir edýär we gözegçilik arkaly görüp bolýar.

Täsirler: bu mazmunyňyzyň näçe gezek görkezilýändigini aňladýar. Basylmagynyň ýa-da basylmagynyň ähmiýeti ýok.

Sesiň paýlaşylmagy: bu, bäsdeşlik bilen deňeşdirilende mazmunyňyzyň nähili işleýändigini görkezýär.

Marka we marka däl gözleg traffigi: marka gözleýän adamlaryň marka ýok mazmuna garşy gatnaşygy.

6. Girdejiniň ölçegleri

Mazmunyň maksady satuwy höweslendirmek. Şonuň üçin ähli ýollar mazmunyň girdejä täsiri bolan iň soňky ölçege eltýär. Muny almagyň iň oňat usuly, köplenç habar beriş serişdeleriniň ölçegleriniň utgaşmasyndan we mazmun bölegine baglanyşyk çekmek kyn bolan we näçe pul gazanyp başlaýan ýerleriňizde haýsydyr bir atribut modellerini ulanmakdan gelýär.

SEO ölçegleri: maksatly açar sözlere garşy dereje, çalt jogaplar, giriş baglanyşyklary.

Gurşun hili: sahypa sahypasynyň öwrülişigi we gymmaty.

Satyş: sahypa bahalary, berlen ballar, kömek edilen öwrülişikler.

Mazmunyňyzyň hilinden ybaratdygyna göz ýetiriň

Açar sözler we açar sözleri saýlamagyňyz SEO üçin hil mazmunyny ýazmak üçin möhüm böleklerdir. Mazmunyňyzyň umumy hili näçe gowy bolsa, mazmunyňyz şonça-da gymmatlydyr. Açar sözleriňiziň sanawy bolmaly we ýazmaga başlamazdan ozal dogry gözländigiňize göz ýetiriň.

Mazmunyňyzyň üsti bilen bu açar sözler, makalanyň akymynyň bozulmazlygy üçin tebigy ýagdaýda sazlaşyp biler. Choiceadyňyzdan çykarmaň, saýlaýan açar sözleriňiz, derejelendirmek ukybyňyzyň hakyky beýanydyr. Şol sebäpli gözleg mukdary ýokary derejeli açar sözleri ulanmaly. Umumy bellikde, 100-den artykmaç tarapynda gözleg göwrümi bolan açar sözleri gözlemeli.

Netije

Ajaýyp mazmun böleklerini döretmek, maksatly iş maksatlaryny döretmek, tertipleşdirmek we ýerine ýetirmek üçin wagt gerek. Şonuň üçin köp mukdarda mazmuny aňyrsynda maksat bilen çykarmak akylly SEO strategiýasy däl.

SEO mazmunyň öndürijiligini ölçemegiň ajaýyp usulydyr we mazmunyň gymmaty işiňiziň her tarapyna gowy ýa-da erbet tarapdan täsir etmek ukybyna eýedir. Diňe reýtinge ünsi jemläp, marketologlar mazmun marketinginiň goşmaça bahasyny sypdyryp bilerler.

Reýtingiň mazmun bahasyny ölçemek syýahatynyň diňe başlangyjydygyna düşünmegimiz möhümdir. Şol bir wagtyň özünde, mazmunyňyza baha bermek we baha bermek ugrundaky beýleki faktorlara baha berilmelidir. Bu makala üçin sag boluň we Semalt, arasyndaky faktorlary nädip ölçemelidigini indi bilýärsiňiz. Netijede, tapawudy döredýän şeýle az faktorlar.